Predstavenstvo SOOL-u

Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) je nezisková organizácia zastupujúca zúčastnené strany (Stakeholders) zapojené do zabezpečovania legálneho dodávateľského reťazca voči falšovaným liekom na Slovensku. Organizácia SOOL je zodpovedná za implementáciu a správu systému overovania liekov na Slovensku.

SOOL ako nezisková organizácia je zodpovedná za vytvorenie a implementáciu národného registra (NMVS, Národný systém overovania liekov) na dosiahnutie zásad a cieľov stanovených v smernici a delegovanom nariadení EÚ.

Rôzne zučastnené organizácie zapojené do zabezpečenia legálneho dodávateľského reťazca voči falšným liekom na Slovensku sa zúčastňujú na riadení organizácie SOOL.

Predstavenstvo sa skladá z týchto osôb:

MUDr. Miroslav Lednár

Predseda predstavenstva SOOL

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu AIFP

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

Podpredsedníčka predstavenstva SOOL

Asociácia generických výrobcov GENAS

RNDr. Jozef Pospíšil

Člen predstavenstva SOOL

Asociácia veľkodistribútorov liekov AVEL

PharmDr. Patrik Vitkovský

Člen predstavenstva SOOL

Slovenská lekárnická komora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročné správy: